RSM  

Mémento mises à jour

Met het arrest van 17 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wet van 7 februari 2018 op de effectentaks dewelke op 10 maart 2018 is in werking getreden. Deze taks was verschuldigd door personen die titularis waren van één of meer effectenrekeningen in België of in het buitenland. De taks bedroeg 0,15% en werd berekend op basis van het aandeel van een persoon in de gemiddelde waarde van de financiële instrumenten op die rekeningen voor zover dat aandeel minstens 500.000 euro bedroeg. De taks werd vooral geïnd via tussenpersonen zoals kredietinstellingen, beursvennootschappen en beleggingsondernemingen. Zij berekenden het verschuldigd bedrag, hielden dit in en stortten dit door aan de Staat. In sommige situaties moest de belastingplichtige echter zelf een aangifte doen.

EFFECTENTAKS DISCRIMINATOIR

De effectentaks was een vermogenstaks waarmee de wetgever naar meer fiscale rechtvaardigheid streefde; de taks was immers enkel verschuldigd op grotere vermogens. Deze doelstelling is op zich wel legitiem, maar met de invoering van dit systeem van de effectentaks werd het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en non-discriminatie niet gerespecteerd op verschillende punten, zo oordeelde het Grondwettelijk Hof nu.

Sommige financiële instrumenten die op een effectenrekening zijn ingeschreven, werden aan de taks onderworpen en andere niet. Bovendien vielen enkel aandelen onder de taks indien zij ingeschreven waren op een effectenrekening; aandelen op naam die niet waren ingeschreven op een effectenrekening ontsnapten aan de effectentaks. Er bestaat volgens het Hof geen verantwoording voor dit verschil in behandeling dus dit systeem was bijgevolg niet in lijn met het non-discriminatiebeginsel. Eveneens werd het ongrondwettig geacht dat een persoon die in werkelijkheid beschikt over financiële instrumenten met een gemiddelde waarde van minstens 500.000 euro aan de taks kon ontsnappen wanneer de effectenrekening op naam van meerdere titularissen stond.

GEVOLGEN

Het Grondwettelijk Hof heeft het systeem van de effectentaks vernietigd voor de toekomst. Dit wil zeggen dat de gevolgen van dit systeem wel gehandhaafd blijven voor de taks die verschuldigd is voor de referentieperiodes die eindigen vóór of ten laatste op 30 september 2019. De Belgische Staat dient de taks die reeds voor deze referentieperiodes betaald werd, niet terug te betalen.

Mocht u bijkomende informatie of assistentie wensen in deze materie, staat het tax team van RSM België uiteraard steeds te uwer beschikking.

RSM ANTWERPEN

Posthofbrug 10 b 4

B 2600 Antwerpen

 +32 (0)3 449 57 51

 +32 (0)3 440 68 27

RSM ZAVENTEM

Lozenberg 22 b 3

1932 Zaventem

 +32 (0)2 720 09 08

 +32 (0)2 720 52 62